Quá trình hình thành đến hiện nay

Xuất phát từ nhận định “Hệ thống giáo dục còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành. Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động”, Nghị quyết chỉ đạo “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.
Ngày 04/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) với nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đây là sự kiện bước ngoặt có ý nghĩa quan trọng đối với giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Những quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết có nhiều nội dung thể hiện định hướng đổi mới theo tinh thần giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE).
 
Xuất phát từ nhận định “Hệ thống giáo dục còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành. Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động”, Nghị quyết chỉ đạo “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực”, …, “chú trọng phát triển năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội”. Những định hướng chỉ đạo này rất phù hợp với triết lý đào tạo của POHE là đào tạo dựa theo năng lực (competence-based training), giúp người học phát triển toàn diện kiến thức – kỹ năng – thái độ nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường thực tiễn đa dạng ngay sau khi tốt nghiệp.
Về chủ trương phân tầng giáo dục đại học, Nghị quyết chỉ đạo “thực hiện phân tầng cơ sở giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng, thực hành”,…, “đổi mới mạnh mẽ nội dung giáo dục đại học và sau đại học theo hướng hiện đại, phù hợp với từng ngành, nhóm ngành đào tạo và việc phân tầng của hệ thống giáo dục đại học”. Có thể thấy trong một tương lai rất gần, 10 chương trình đào tạo POHE hiện nay tại 8 trường đại học tham gia Dự án POHE 2 sẽ trở thành những mô hình tham khảo hữu ích cho các trường đại học có định hướng trở thành trường đại học ứng dụng.
 
Trên nền tảng những nguyên lý đào tạo truyền thống “Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn”, “Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng nghề tại cơ sở sản xuất, kinh doanh”, lần đầu tiên quan điểm “Có cơ chế để tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động tham gia xây dựng, điều chỉnh, thực hiện chương trình đào tạo và đánh giá năng lực người học” được thể hiện trong một văn bản chỉ đạo của ngành. Trong các chương trình đào tạo POHE hiện nay, mối quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp là một đặc trưng quan trọng để đảm bảo thực hiện triết lý và những nguyên tắc đào tạo POHE. Giới doanh nghiệp có vai trò và tiếng nói mạnh mẽ trong quá trình phát triển chương trình đào tạo POHE, tham gia giảng dạy, hỗ trợ tổ chức thực hành, thực tập, phối hợp với nhà trường đánh giá kết quả học tập của sinh viên…

Với những quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết 29/NQ-TW, có thể thấy phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng là một định hướng đổi mới đúng đắn. Hy vọng trong thời gian tới, Nghị quyết sẽ đi vào thực tế và đem lại những thành quả tích cực, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục đại học nói chung và giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng nói riêng.

Chương  trình  giáo  dục  Đại  học  theo  định  hướng  nghề  nghiệp  (Profession-Oriented  Higher Education  –  POHE) thuộc Dự án  Giáo dục  Đại học  Việt Nam  –  Hà Lan được bắt đầu vào đầu năm 2005 với mục tiêu nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên bằng cách xây dựng các chương trình đào tạo lấy nhu cầu  của thị trường lao động làm trung tâm. Dự án này có mục tiêu chính là thực hiện chính sách mang tính đột phá “đào tạo theo nhu cầu xã hội” của Bộ Giáo dục và Đào tạo  (Bộ GD-ĐT)  và hình thành chính sách về mô hình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp. Từ năm 2005, tám trường  Đại học  Việt Nam, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Hà Lan, đã bắt đầu xây dựng các chương trình POHE cho các ngành đào tạo như: Du lịch và Khách sạn, Sư phạm, Nông Lâm, Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư Điện tử và Công nghệ Thông tin. Trừ một chương trình đào tạo đã bắt đầu được tuyển sinh vào năm 2006, tất  cả  các  chương trình đào tạo mới được xây dựng đã bắt đầu tuyển sinh vào năm 2007 và một vào năm 2008.  

Tiếp tục kết quả đạt được từ giai đoạn 1 (2005-2009), Dự án Phát triển Giáo dục Đại học theo Định hướng Nghề nghiệp - Ứng dụng(POHE) ở Việt Nam (2012-2015) giai đoạn 2 tiếp tục được đặt trong bối cảnh Giáo dục Đại học tại Việt Nam đang tìm kiếm câu trả lời cho những thách thức nổi lên từ quá trình hiện đại hóa đang diễn ra trong xã hội, trong nền kinh tế và trong nghề nghiệp. Các thành phần xã hội, đặc biệt là doanh nghiệp, đang đòi hỏi phải có những thay đổi trong Giáo dục Đại học. Bên cạnh đó, Hội nghị lần thứ III Ban chấp hành Trung ương khoá XI đã khẳng định “Sớm đổi mới đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…Nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục bậc đại học, tập trung chuyển từ đào tạo chiều rộng sang đào tạo chiều sâu”. Luật Giáo dục đại học đã được Quốc hội Khóa XI thông qua ngày 18/6/2012 là khung pháp lý cho sự phát triển hệ thống giáo dục đại học trong tương lai với chủ trương phân tầng giáo dục đại học, trong đó sẽ hình thành các cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng, cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành. Dự án Giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng được triển khai với mong muốn trở thành xu thế phát triển chính trong đào tạo đại học tại Việt Nam.  

Sau đây là một số thành tựu của Dự án POHE 2 tại Việt Nam:

1.1    Với các chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng từ giai đoạn 1: Dự án tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động như khảo sát nhu cầu thị trường lao động; phát triển mối quan hệ với thị trường lao động, phát triển truyền thông; quảng bá về chương trình đào tạo; nghiên cứu về trải nghiệm của sinh viên trong các chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và khảo sát tỉ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp đối với sinh viên theo học các chương trình định hướng ứng dụng.
1.2    Đối với phát triển những chương trình đào tạo mới theo định hướng ứng dụng: Dự án hỗ trợ phát triển 39 chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng mới tại các trường tham gia dự án với các hoạt động như khảo sát xong thị trường lao động, xây dựng khung chương trình đào tạo để Hội đồng khoa học trường thông qua, phát triển chương trình chi tiết và tài liệu.
1.3    Về bồi dưỡng giảng viên: Trong khuôn khổ thí điểm tại các trường tham gia, Dự án đã xây dựng được Chuẩn năng lực giảng viên theo định hướng ứng dụng, Khung Chương trình bồi dưỡng giảng viên và tài liệu chương trình bồi dưỡng giảng viên. Việc bồi dưỡng giảng viên theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng dự kiến sẽ được thực hiện trong quý III và quý IV năm 2015.
1.4    Hỗ trợ thành lập các trung tâm bồi dưỡng giảng viên tại các trường tham gia Dự án: Theo Văn kiện dự án được Nhà tài trợ phê duyệt, để phát triển năng lực cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, Dự án đã hỗ trợ 5 trường trong quá trình chuẩn bị cho việc thành lập các trung tâm bồi dưỡng giảng viên.
1.5    Các nghiên cứu phục vụ phát triển chính sách: Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án, một số các nghiên cứu về giáo dục đại học và giáo dục đại học theo định hướng ứng dụng đã được thực hiện với mục đích là cung cấp những thông tin để cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học tham khảo.
Images
Video
Audio
 

Dự án POHE

Pohe1
Pohe2
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second